Farklı Bir Klinik Tezahür: Süperior Vena Kava Sendromu İle Tanı Konulan Behçet Hastalığı

Behçet's Disease and Superior Vena Cava Syndrome

Kardelen Yalçın,Ahmet Buğrul,Hasan Hüseyin Kozak,Mustafa Altaş

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 38-41
ÖZ

Behçet Hastalığı (BH) birçok klinik durumda ortaya çıkan, nadir görülen bir otoimmün vaskülitik hastalıktır. Oral ve genital ülserler en sık klinik prezentasyon iken, superior vena kava tutulumu yaygın değildir. Otuz sekiz yaşında erkek hasta yüz ve boyunda birkaç gündür artan şişlik şikayeti ile acil servise başvurdu. Doppler ultrasonografi ile bilateral internal juguler ven trombozu tespit edildi. Tekrarlayan oral aft dışında bilinen bir hastalık öyküsü olmayan hasta, Lemierre Sendromu düşünülerek kardiyovasküler cerrahiye sevk edildi. Takiplerinde genital ülser gelişmesi üzere BH tanısı konuldu. Literatür incelememizde benzer olgu sayısı az olduğu için sunduk. Klinik prezentasyonu nadir bir bölgede tromboz ile başvuran hastaların ayırıcı tanısında kollajen doku hastalıklarının düşünülmesi için bu olgunun önemli bir örnek olacağını düşündük.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, süperior vena kava sendromu, venöz tromboz

 

ABSTRACT

Behçet's Disease (BD) is a rare autoimmune vasculitic disease that presents in many clinical conditions. While oral and genital ulcers are the most common clinical presentation, superior vena cava involvement is not common. A 38-year-old male patient was admitted to the emergency department with swelling in the face and neck that had been increasing for a few days. Bilateral internal jugular vein thrombosis was detected with Doppler ultrasonography. The patient, who had no known disease history except recurrent oral aphthae, was transferred to cardiovascular surgery due to considered Lemierre Syndrome. The patient, who developed genital ulcer during follow-up, was diagnosed with BD. We presented it because there are only a few similar cases in our literature review. We thought that this case would be an important example for considering connective tissue diseases in the differential diagnosis of patients whose clinical presentation is presented with thrombosis in an uncommon region.

Key words: Behçet’s disease, superior vena cava syndrome, venous thrombosis

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kardelen Yalçın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Buğrul A, Kozak HH, Altaş M, Yalçın K. A Different Clinical Manifestation: Behçet's Disease Diagnosed with Superior Vena Cava Syndrome. Mev Med Sci. 2023;3(1): 38-41

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Farklı Bir Klinik Tezahür: Süperior Vena Kava Sendromu İle Tanı Konulan Behçet Hastalığı, Olgu sunumu,
, Vol.3(1)
Geliş Tarihi : 06.09.2022, Kabul Tarihi : 24.01.2023 , Yayın Tarihi : 17.04.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;