Pulmoner Kist Hidatik Vakalarımızın Retrospektif Analizi

Burhan Apilioğulları

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Sürdürülebilir Beslenme Ve Çevre Bilgi Düzeyleri İle Akdeniz Diyetine Uyumları

Gülsena Akay, Lütfi Saltuk Demir

Glokom Hastalarında Optik Sinir Başı, Retina Sinir Lifi Tabakası Ve Retina Gangliyon Hücre Kompleksinin Retrospektif Olarak Derin Öğrenme İle Değerlendirilmesi

İsmail Erşan, Sait Can Yücebaş, Burak Turgut

Acil Servisteki Covıd-19 Hastalarında Mortaliteyi Öngörmede Laktat/albümin Oranının Rolü

Kadir Küçükceran, Mustafa Kürşat Ayrancı, Abdullah Sadık Girişgin, Sedat Koçak, Zerrin Defne Dündar

Arterıa Renalıs’in Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi İle Morfometrik Analizi

Hüseyin Cahit Öztekin, Muzaffer Şeker, Nejdet Poyraz, Kemal Emre Özen, Seyit Erol, Duygu Akın Saygın

Dar Açılı Hastalarda Lazer Periferik İridotominin Ön Kamara Morfolojisi Üzerine Etkisi

Enver Mirza, Selman Belviranlı

Kadans Ve Kadans’ı Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Hüseyin Cahit Öztekin, Meryem Esma Düz, Ali Keleş, Rabia Haşimoğlu, Mehmet Akif Güler, Cengiz Kadıyoran, Mehmet Tuğrul Yılmaz

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizin 2010-2019 Yılları Mortalite Verileri

Fatih Ercan, Hüseyin Altunhan

18f-Fdg Pet/bt Görüntülemede Mesane Posteriorda Radyofarmasötik Seviyelenmesi

Özlem Şahin, Ahmet Eren Şen, Buğra Kaya

Levotiroksin Replasman Tedavisi Alan Hastaların Yüksek Veya Yetersiz Doz İle Tedavi Edilme Oranlarının Belirlenmesi

Mehmet Kılınç, Feridun Karakurt

Diyabetik Ayak Osteomiyelitinde Negatif Basınçlı Yara Kapama Ve Normal Yara Kapama Tekniklerinin Karşılaştırılması

Majid Ismayilzade, Hayri Ahmet Burak Nurşen, Bilsev İnce

Rt-Pcr+ Covid-19 Vakalarının Aşılanma Durumunun Albümin, N/l Oranı, Crp Ve D-Dimer Düzeylerine Etkisi

Ali Kablan, Yavuz Otal, Gamze Avcıoğlu, Murat Tuğra Kösa

In-Phase Kodlama Ve El Tercihi

Osman Serhat Tokgöz, Ali Ulvi Uca, Mustafa Altaş, Hasan Hüseyin Kozak

Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Cpap Tedavisi Bazı Nöropeptid Ve Kilo Değişimine Katkı Sağlar

Hülya Vatansev, Serkan Küççüktürk, Mehmet Karaselek, Nazile Arpacı, İbrahim Kılınç, Mehmet ak

Lenfomalarda Kemik İliği Tutulum Paterni

Abdullah Gültekin, Erkan Atlamaz, Fahriye Kılınç, Seda Tas Ayçiçek, Pembe Oltulu

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Araştırılması

Esra Araç, Fatma Esenkaya Taşbent, Metin Doğan

Kronik İdiyopatik Ürtikerli Hastalarda Kullanılan Omalizumab Tedavisinin Hematolojik Parametreler Ve Toplam Ige Düzeylerine Etkileri

İlkay Özer

Kanser Olgularında İskemik İnme

Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Buğrul, Gülter Gökçimen, Murat Araz

Rotatör Manşet Yırtıklarında Yorgunluk Ve Fonksiyonellik Arasındaki İlişki

Onur Bilge, Emine Cihan, Cansu Şahbaz Pirinççi, Muhammed Arca, Elif Dilara Durmaz

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalında Çalışan Sağlık Çalışanlarının, Erken Dönem Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Uygulamaları Hakkındaki Bilgi Ve Farkındalık Düzeyinin Araştırılması

Neslihan Altuntaş Yılmaz, Gökmen Yapalı

Prostat Kanserinde Normal Doku Komplikasyon Olasılığının Hesaplanması Ve Geç Yan Etkiler

Beyhan Ceylaner Bıçakçı, Hidayet Fazilet Öner Dinçbaş, Songül Karaçam

Biküspit Aort Kapağı Olan Çocuklarda Torasik Aort Değerlendirmesi: Manyetik Rezonans Anjiyografinin Katkısı.

Avni Merter Keçeli, Engin Bozkuş, Derya Arslan

Üriner İnkontinans Ve Aşırı Aktif Mesanesi Olan Hastaların, Tiroid Fonksiyon Durumunun Değerlendirilmesi

Ali Haydar Yılmaz, Faik Özel

Trans-Obturator Tape(tot) Cerrahi Uygulamasının Kadın Üriner İnkontinans Ve Kadın Cinsel Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi

Nurullah Altınkaya, Mehmet Giray Sönmez

Spontan İntraserebral Hematom Tanısı Konulan Olguların Klinik Ve Radyolojik Bulgularının Analizi

Erhan Arikan, Mehmet Beşir Sürme

Üriner Sistem Operasyonu Sonrası Kateterli Hastalarda Enfeksiyon Oranı

Müslim Yurtçu

Klinik Numunelerden İzole Edilen Myroides Türlerinin Antibiyogram Duyarlılıkları

Burak Ezer, Metin Doğan

Kaviteli Enfekte Yaralarda Normal Süngerli Vakum Yardımlı Kapama, Gümüşlü Süngerli Vakum Yardımlı Kapama Ve Konvansiyonel Yara Kapama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Bilsev İnce, Moath Zuhour, Majid Ismayilzade

Kraniosinostozlu Pediatrik Hastalarda Perioperatif Anestezi Yönetimi

İbrahim Andan, İbrahim Başar, Ayhan Kaydu, Yusuf İpek, Abdurrahman Arpa, Feyzi Çelik, Zeynep Baysal Yıldırım

Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapi Planlamasında 18f-Fdg Pet/bt Kullanımı

Gül Kanyılmaz, Özge Petek Erpolat, Müge Akmansu

Hepatosellüler Karsinomların Tanısal Yaklaşımında Heppar-1, Glypican-3 Ve Afp Ekspresyonlarının İmmünohistokimyasal Analizi

Naile Kökbudak, Zeliha Çelik, Fahriye Kılınç

Modern Tıbbın Kurulmasından Önce Konya’da Sağlık Kurumları Ve Tedavi Yöntemleri

Berrin Okka, Yusuf Küçükdağ

Premalign-Malign Servikal Lezyonlarda Human Papillomavirüs Subtiplerinin İlişkisi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Analizi

Fatih Yılmaz, Ayşe Nur Uğur Kılınç, Melike Geyik Bayman, Yaşar Ünlü

Semazenlerde Uyku Kalitesi, Anksiyete Ve Nörotrofik Faktörler

Faik Özdengül, Aysu Şen, Hande Küsen, Behiye Nur Karakuş, Mehmet Sinan İyisoy, Suray Pehlivanoğlu, Feyza Kostak, Melda Pelin Yargıç, Murat Cenk Çelen

Aile Sanat Ve Eğitim Merkezi Kursiyelerinde Üreme Sağlığı Konulu Müdahale Çalışması Üreme Sağlığı Konusunda Müdahale Çalışması

Yasemin Durduran, Vildan Karabacak, Mehtap Yücel, Tahir Kemal Şahin

Ergenlerde Sağlık Okuryazarlığı İle Riskli Sağlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kamil Koçak, Lütfi Saltuk Demir