Sodyum glukoz ko-transporter 2 inhibitörlerinin ve dipeptidil peptidaz-4 inhibitörlerinin kan üre düzeyi üzerine etkileri

YAKUP ÇELİK, MURAT DAĞDEVİREN, DERUN TANER ERTUĞRUL, ESİN BEYAN

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 102-108
ÖZ Amaç: Glukagon, salınımının sodyum-glukoz ko-transporter 2 inhibitörü(SGLT2i) kullanımı ile arttığı, dipeptidil peptidaz-4 inhibitörü(DPP-4i) kullanımı ile azaldığı bilinmektedir. Glukagon üzerine farklı yönde etkileri göz önüne alınarak bu çalışmada, bu iki grup ilacı kullanan hastaların kan üre düzeylerini ve tahmini glomerüler filtrasyon hızını(eGFR) birlikte ele alarak değerlendirmek amaçlanmıştır.

Yöntem: SGLT2i grubunda 109 ve DPP4igrubunda 111 olmak üzere 220 hasta çalışmaya dâhil edilmiştir. Hastaların tedaviye başlamadan önce, tedaviden 1-3 ay sonra ve tedaviden 4-6 ay sonra yapılan kan testleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: SGLT2i grubunda kan üre düzeyinde, kreatinin ve eGFR 0., 1. ve 2. viziteler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. DPP-4i grubunda ise kan üre düzeyinde ve eGFR 0., 1. ve 2. viziteler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır.

Sonuç: Kan üre düzeyinin SGLT2i kullanan hastalarda artarken, DPP-4i kullanan hastalarda değişmediği saptanmıştır. Bu ilaçları hem monoterapi hem de kombine tedavi olarak değerlendirmeye alan, aynı zamanda bu ilacı kullananlarda plazma glukagon seviyelerinin üre ile etkileşimini değerlendiren prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Yazışma Adresi :
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Çelik Y, Dağdeviren M, Ertuğrul DT, Beyan E. Sodyum Glukoz Ko-Transporter 2 İnhibitörü ve Dipeptidil Peptidaz-4 İnhibitörü İlaçların Kan Üre Düzeyi Üzerine Etkileri. Mev Med Sci. 2023;3(3):102-108

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sodyum glukoz ko-transporter 2 inhibitörlerinin ve dipeptidil peptidaz-4 inhibitörlerinin kan üre düzeyi üzerine etkileri, Araştırma Makalesi,
, Vol. 3 (3)
Geliş Tarihi :16.02.2023, Kabul Tarihi : 04.11.2023, Yayın Tarihi : 12.12.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;