DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ CERRAHİSİ SİLİKON TÜP STABİLİZASYONUNDA FARKLI BİR TEKNİK

ÖMER EKİCİ, Abdullah Beyoğlu, Ergün Sevil

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 132-136
ÖZ ÖZET
Amaç:
Dakriyosistorinostomi (DSR)’de silikon tüp serbest uçlarının, düğümleme yönteminden farklı bir teknik olan silikon kılıf kullanılarak sabitlendiği hastalar ile klasik düğümleme tekniği kullanılarak sabitlendiği hastaları operasyon sonrası semptomlar ve DSR başarısı açısından karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntem: Epifora şikayeti ile başvurup kronik dakriyosistit tanısı alan ve tek taraflı endonazal DSR uygulanan 97 hastanın dosyaları tarandı. Silikon tüpün düğümlenerek sabitlendiği hastalar ve silikon kılıfla sabitlendiği hastalar olmak üzere iki grup oluşturuldu. Erken ve geç dönem kontrollerdeki sonuçlar kaydedildi. Epifora varlığı, silikon tüpe bağlı irritasyon semptomları ve lakrimal drenaj sisteminin açık olup olmaması ile ilgili bilgiler kaydedildi.

Bulgular: Silikon tüpün kanalda kalma süresi Grup 1’de daha uzundu (p=0,015). Nüks sayısında anlamlı fark görülmedi (p=0,618). Grup 1'de nüksün daha geç ortaya çıktığı görüldü (p=0,038). İrritasyon belirtileri Grup 2'de anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0,001).

Sonuç: Silikon kılıfla sabitleme, irritasyon şikayetinin daha az olması ve daha iyi fiksasyon sağlaması açısından düğümleme yöntemine alternatif olabilir.
Yazışma Adresi : DÜNYAGÖZ GÖZ HASTALIKLARI
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Ekici Ö, Beyoğlu A, Sevil E. A Different Technique in Silicone Tube Stabilization in Dacryocystorinostomy Surgery. 2023;3(3):132-136

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ CERRAHİSİ SİLİKON TÜP STABİLİZASYONUNDA FARKLI BİR TEKNİK, Araştırma Makalesi,
, Vol. 3 (3)
Geliş Tarihi :02.10.2023, Kabul Tarihi : 23.11.2023, Yayın Tarihi : 12.12.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;