65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERDE BİLİŞSEL FONKSİYONLAR İLE YAŞAM KALİTESİ ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

LEYLA AYDIN, PINAR KILIÇ, KAMİLE SILAY, Büşragül YILMAZ

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 125-131
ÖZ ÖZET
Giriş:
Yaşlılık bireylerde birtakım olumsuz değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Literatürde bilişsel bozulmanın yaşam kalitesine olan etkisine yönelik çalışma sonuçları çelişkilidir. Bu çalışmada hafif bilişsel bozukluğa (HBB) sahip olan ve olmayan 65 yaş üstü bireylerde yaşam kalitesi ve alt grupları arasındaki ilişkinin araştırılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza yaşları 65-97 arasında 109 gönüllü katılmıştır. Katılımcıların bilişsel fonksiyonlarını ve yaşam kalitesi algılarını değerlendirmek amacıyla Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MoCA) ve WHOQOL/OLD-Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği / Yaşlı Modülü uygulanmıştır.

Bulgular: Gruplar arasında MoCA total skoru ile yaşam kalitesi ölçeğinin total skoru arasındaki ilişki
anlamlı ve orta düzeydedir (r= .567, p<0.01). HBB grubunda, HBB olmayanlara kıyasla WHOQOL/OLD’un ölüm ve ölmek alt kategorisinde fark bulunmazken, skorlar duyusal işlevler alt grubunda yüksek, özerklik, sosyal katılım, geçmiş-bugün ve geleceğe ait aktiviteler ve yakınlık alt grubunda düşük olarak bulunmuştur (sırasıyla; t=-,392, p=,696, t=-4,784, t=3,541 t=-4,319, t=-5,173, t=-5,568, p<0.001).

Sonuç: Çalışmamızda, yaşlı bireylerin bilişsel düzeylerindeki azalmanın yaşam kalitesi algısını olumsuz etkilediği görülmüştür. Sonuçlarımızın, yaşlılık sürecinde gerçekleşen mental fonksiyonlardaki fizyolojik gerilemenin yavaşlatılmasına yönelik programlar geliştirilmesine katkı sağlayacağı kanısındayız. Sonraki araştırmaların geliştirici bilişsel programlar ve aktiviteler uygulanarak planlanması yerinde olacaktır
Yazışma Adresi : ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sinirbilim
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Kılıç P, Aydın L, Yılmaz B, Sılay K. 65 Yaş ve Üstü Bireylerde Bilişsel Fonksiyonlar ile Yaşam Kalitesi Algisi Arasindaki İlişkinin İncelenmesi. Mev Med Sci. 2023;3(3):125-131

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERDE BİLİŞSEL FONKSİYONLAR İLE YAŞAM KALİTESİ ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Araştırma Makalesi,
, Vol. 3 (3)
Geliş Tarihi :11.07.2023, Kabul Tarihi : 23.11.2023, Yayın Tarihi : 12.12.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;