Acil Servisteki Covıd-19 Hastalarında Mortaliteyi Öngörmede Laktat/albümin Oranının Rolü

The role of LAR in predicting COVID-19 mortality

Kadir Küçükceran,Mustafa Kürşat Ayrancı,Abdullah Sadık Girişgin,Sedat Koçak,Zerrin Defne Dündar

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 5-10
ÖZ

Amaç: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVİD-19) ‘un yüksek mortalite oranı ve yetersiz yatak kapasitesi acil servis yönetiminde zorluklar yaşatmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma laktat/albümin oranının (LAR) acil servisteki COVID-19 hastalarında mortaliteyi tahmin edip etmediğini araştırdı.

Yöntemler: Çalışmaya Mart-Ağustos 2020 tarihleri arasında acil servise getirilen 504 COVID-19 hastası dahil edildi. Hastaların laktat ve albümin düzeyleri, LAR, yaş, cinsiyet ve hastane içi mortalite durumları kaydedildi. Hastalar hastane içi mortalitesine göre gruplandırıldı ve gruplar arasında istatistiksel bir karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: Dahil edilen hastaların 252'si (%50) erkekti ve ortanca yaş 61,5(47-72,75) idi. 79 (%15,7) hastada hastane içi mortalite görüldü. Hayatta kalmayan gruptaki hastaların medyan laktat ve LAR değerleri, hayatta kalan gruba göre anlamlı derecede yüksekti (laktat: 2.05 [1.5–3.4] ve 1.6 [1.2–2], sırasıyla [p<0.001]; LAR: 0,584 [0,406–0,956] ve 0,38 [0,29 0,489], sırasıyla [p<0,001]). Ortalama albumin değeri hayatta kalmayan grupta, hayatta kalan gruba göre anlamlı olarak düşüktü (3,68±0,58 ve 4,19±0,48, sırasıyla; p<0,001). Hastane içi COVID-19 mortalitesini tahmin etmek için elde edilen LAR’ın eğri altındaki alan (EAA) değerleri, laktat için olanlardan daha yüksekti (LAR ve laktatın EAA'sı: sırasıyla 0.730 ve 0.669). LAR'ın EAA değeri laktatın EAA değerinden anlamlı olarak yüksekti (p<0.001).

Sonuç: LAR, COVID-19 hastalarında hastane içi mortalitenin orta derecede doğru bir tahmincisidir ve LAR'ın laktat seviyelerinden daha güvenilir bir tahmin edici olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Laktat, Serum Albumin, Hastane içi mortalite

 

ABSTRACT

Objectives: The high mortality rate of coronavirus disease 2019 (COVID-19) and insufficient bed capacity create significant challenges in emergency department management. Therefore, this study investigated whether the lactate/albumin ratio (LAR) predicts mortality in COVID-19 patients in the emergency department.

Methods: The study included 504 COVID-19 patients who were brought to the emergency department from March to August 2020. Their lactate and albumin levels, LAR, age, gender, and in-hospital mortality status were recorded. The patients were grouped by in-hospital mortality, and a statistical comparison was conducted between the groups.

Results: Of the included patients, 252(50%) were male, and the median age was 61.5(47–72.75) years. There was in-hospital mortality in 79(15.7%) patients. The median lactate and LAR values of the patients in the non-survivor group were significantly higher than those in the survivor group (lactate: 2.05 [1.5– 3.4] and 1.6 [1.2–2], respectively [p<0.001]; LAR: 0.584 [0.406–0.956] and 0.38 [0.29–0.489], respectively [p<0.001]). The mean albumin value in the non-survivor group was significantly lower than that in the survivor group (3.68±0.58 and 4.19±0.48, respectively; p<0.001). The LAR area-under-the-curve (AUC) values obtained to predict in-hospital COVID-19 mortality were higher than those for lactate (AUC of LAR and lactate: 0.730 and 0.669, respectively). The AUC value of LAR was significantly higher than the AUC value of lactate (p<0.001).

Conclusion: LAR is a moderately accurate predictor of in-hospital mortality in COVID-19 patients, and LAR was found to be a more reliable predictor than lactate levels.

Key words: COVID-19, lactate, serum albumin, in-hospital mortality

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kadir Küçükceran, Necmettin Erbakan University Meram School of Medicine Emergency Department
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Küçükceran K, Ayrancı MK, Girişgin AS, Koçak S, Dündar ZD. The Role of the Lactate/Albumin Ratio in Predicting Mortality in COVID-19 Patients in The Emergency Department. Mev Med Sci. 2023;3(1): 5-10

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Acil Servisteki Covıd-19 Hastalarında Mortaliteyi Öngörmede Laktat/albümin Oranının Rolü, Araştırma makalesi,
, Vol.3(1)
Geliş Tarihi : 01.11.2022, Kabul Tarihi : 24.01.2023 , Yayın Tarihi : 17.04.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;