İçindekiler

Kapak

Araştırma makalesi
Glokom Hastalarında Optik Sinir Başı, Retina Sinir Lifi Tabakası Ve Retina Gangliyon Hücre Kompleksinin Retrospektif Olarak Derin Öğrenme İle Değerlendirilmesi

İsmail Erşan, Sait Can Yücebaş, Burak Turgut

Acil Servisteki Covıd-19 Hastalarında Mortaliteyi Öngörmede Laktat/albümin Oranının Rolü

Kadir Küçükceran, Mustafa Kürşat Ayrancı, Abdullah Sadık Girişgin, Sedat Koçak, Zerrin Defne Dündar

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizin 2010-2019 Yılları Mortalite Verileri

Fatih Ercan, Hüseyin Altunhan

Rt-Pcr+ Covid-19 Vakalarının Aşılanma Durumunun Albümin, N/l Oranı, Crp Ve D-Dimer Düzeylerine Etkisi

Ali Kablan, Yavuz Otal, Gamze Avcıoğlu, Murat Tuğra Kösa

Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Cpap Tedavisi Bazı Nöropeptid Ve Kilo Değişimine Katkı Sağlar

Hülya Vatansev, Serkan Küççüktürk, Mehmet Karaselek, Nazile Arpacı, İbrahim Kılınç, Mehmet ak

Derleme
Mast Hücre Aracılı Anjioödem

Mehmet Kılınç, Fatih Çölkesen

Olgu sunumu
Nadir Bir Zehirlenme Vakası: Ricinus Communis Zehirlenmesi

Sevim Büşra Korkmaz, Ahmet Osman Kılıç, Fatih Akın, Abdullah Yazar

Farklı Bir Klinik Tezahür: Süperior Vena Kava Sendromu İle Tanı Konulan Behçet Hastalığı

Kardelen Yalçın, Ahmet Buğrul, Hasan Hüseyin Kozak, Mustafa Altaş

Gebelikte Adrenal Enfarktüs

Jule Eriç Horasanlı, Dilara Bayraktar

Prematüre Bir Bebekte Konjenital Koledok Kisti Ve Kolanjit Olgu Sunumu

Tuba Özdemir Cevizci, Hilal Seda Akçan, Fatih Karaarslan, Nuriye Emiroğlu, Hüseyin Altunhan