Retinopati Tedavisinde Lazer Fotokoagülasyon Uygulanan Prematürelerde Genel Anestezi Deneyimlerimiz: Retrospektif Değerlendirme

AYBARS TAVLAN, GÜLÇİN BÜYÜKBEZİRCİ, RESUL YILMAZ, ŞULE ARICAN, GÜNHAL ŞATIRTAV, ESRA YETİŞ

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 109-114
ÖZ Amaç: Neonatal yoğun bakım ünitelerinin yaygınlaşması prematürelerde mortaliteyi azaltırken prematüre retinopatisi gibi pek çok morbiditenin artmasına neden olmuştur. Prematüre retinopatisi özel takip ve tedavi gerektiren bir klinik durumdur. Lazer fotokoagülasyon en sık uygulanan tedavi yöntemi olup işlem sırasında seçilecek anestezi yöntemi ve ilaçlar üzerinde ise tam bir fikir birliği yoktur.

Yöntemler: Yerel etik kurul onayı alındıktan sonra Ocak 2010-Eylül 2021 tarihleri arasında retinopati nedeniyle lazer fotokoagülasyon uygulanan 166 olgunun kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: 166 olgunun tamamına genel anestezi uygulaması yapılmış olup 163 olgu (%98.2) entübe edilirken 3 olguya (%1.8) 1.5 numara laringeal mask airway takıldı. Hipnotik amaçla en sık tercih edilen ajanlar sevoflurane (%100) ve propofol (%32.5) idi. Analjezik amaçla en sık tercih edilen ajanlar fentanil (%46.4) ve remifentanil (%53.6) idi. Kas gevşetici olarak tek tercih edilen ajan ise rokuronyum (%98.2) idi. 92 olgu (%55.4) 1 saatten daha kısa sürede ekstübe edilirken sadece 1 olgunun (%0.6) ekstübasyon süresinin 24 saatten uzun olduğu tespit edildi. İntraoperatif 20 olguda (%12) bradikardi gelişirken postoperatif 8 olguda (%4.8) apne, 2 olguda (%1.2) desatürasyon geliştiği tespit edildi. İntraoperatif ve postoperatif komplikasyon gelişen olguların tamamı düşük
doğum ağırlığına sahipti (p=0.009, p=0.015). İntraoperatif bradikardi gelişen olguların tamamında operasyon süresinin 1 saatten uzun olduğu tespit edildi (p<0.001).

Sonuç: Multidisipliner yaklaşım ve uygun bir postoperatif bakım ile genel anestezi uygulanması bu özellikli hasta
grubunda retinopati cerrahisi için konforlu ve güvenli bir yöntemdir.
Yazışma Adresi : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Büyükbezirci G, Yetiş E, Arıcan Ş, Yılmaz R, Şatırtav G, Tavlan A. Our General Anesthesia Experiences in Premature Patients Undergoing Laser Photocoagulation in Retinopathy Treatment: A Retrospective Evaluation. Mev Med Sci. 2023;3(3):109-114

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Retinopati Tedavisinde Lazer Fotokoagülasyon Uygulanan Prematürelerde Genel Anestezi Deneyimlerimiz: Retrospektif Değerlendirme, Araştırma Makalesi,
, Vol. 3 (3)
Geliş Tarihi :06.03.2023, Kabul Tarihi : 03.08.2023, Yayın Tarihi : 12.12.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;