Fibromiyalji sendromlu hastalarda ozon tedavisinin ağrı, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

AHMET KARAKOYUN, YALKIN ÇALIK, GAMZE YANARTAŞ

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 115-120
ÖZ ÖZET
Amaç:
Bu çalışmada, fibromiyalji sendromlu (FMS) hastalarda ozon tedavisinin ağrı, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereçler ve Yöntem: Çalışmaya FMS tanısı konulan ve fizyoterapiye ek ozon tedavisi uygulanan 18-65 yaş arası toplam 70 kadın hasta dahil edildi. Yaş, cinsiyet gibi demografik veriler ve Vizüel Analog Skala(VAS), Beck Depresyon İndeksi(BDE) ve Fibromiyalji Etki Anketi(FIQ) gibi klinik parametreler retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar ozon ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki hastalara 3 hafta klasik fizik tedavi (hotpack, TENS) uygulandı. Ozon terapi grubunda ise klasik fizik tedavi ile eş zamanlı olarak üç hafta süreyle majör otohemoterapi yöntemi uygulandı. Her iki grup tedavi öncesi ve sonrası ağrı şiddeti için VAS, depresyon için BDE ve yaşam kalitesi için FIQ açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Ozon ve kontrol grubu arasında sırasıyla, yaş (36,68±2,84/35,85±3,77) (p:0,626) ile vücut kitle indeksi (VKİ) (23,78±2,41/23,65±2,70) (p:0,728) arasında anlamlı fark yoktu. Her iki grupta tedavi öncesine göre, tedavi sonrası ağrı şiddeti (p<0,001), depresyon (p<0,001) ve yaşam kalitesi (p<0,001) düzeylerinde anlamlı olarak iyileşme gözlenirken, tedavi sonrası bu parametrelerde ozon grubunda daha iyi düzelme gözlendi (p< 0,001).

Sonuç: Çalışmamız, ozon tedavisinin FMS'li hastalarda ağrı şiddeti, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine daha iyi etkilerinin olduğunu göstermiştir. Bu nedenle tedaviye güvenle eklenebilir.
Yazışma Adresi :
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Karakoyun A, Yalkın Y, Yanartaş G. Effect of Ozone Therapy on Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Fibromyalgia Syndrome. Mev Med Sci. 2023;3(3):115-120

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Fibromiyalji sendromlu hastalarda ozon tedavisinin ağrı, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 3 (3)
Geliş Tarihi :03.05.2023, Kabul Tarihi : 03.08.2023, Yayın Tarihi : 12.12.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;