Sınus Cavernosus Anatomisi Ve Varyasyonları

SINUS CAVERNOSUS ANATOMİSİ VE VARYASYONLARI

Sevim Akdoğan,İrem Salman,Ayşenur Gezer

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : Ek Sayı 1
  •  Sayfa : 0-0
ÖZ

Dural ven anatomisinin ve serebral venöz sistemde olası yaralanmaları en aza indirgeyecek cerrahi stratejilerin önemi günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Dural venlerin büyüklüğü ve birbirleriyle olan bağlantıları sıklıkla varyasyonlar içerir. Bu nedenle normal anatomik paternin tarif edilmesinde, anatomik isimlendirmede ve bu bilgilerin cerrahi esnasında kullanılmasında bazı zorluklar yaşanabilmektedir. Dural bağlantı venlerinin yaralanmaları venöz enfarkt, hemipleji, koma ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle serebral dural ven anatomisinin iyi bilinmesi ve cerrahi planlama aşamasında radyolojik tetkikler yardımıyla varyasyon ve venöz sistem anatomisi arasındaki bağlantının iyi aydınlatılması venöz yaralanmanın en aza indirgenmesi bakımından çok önemlidir. Dural ven sinüslerinden sinus cavernosus, os sphenoidale’nin corpus’unun her iki yanında yer alır. Fissura orbitalis superior’dan os temporale’nin pars petrosa’sının apex’ine kadar uzanır. Cella turcica’nın her iki yanında yer alan sinüs cavernosus’ler, birbirlerine, sinus intercavernosus anterior ve posterior’la ile bağlanır. Her iki sinus cavernosus önde v. sphenoparietalis ve v. opthtalmicus ile bağlantı kurarlar. Orta kısımda ise os sphenoidale’nin ala major’unun iç yüzeyinde yer alan pleksus pterygoideus ile foramen spinosum ve foramen ovaleden geçen küçük venler aracılığıyla bağlantı kurar. Sinus cavernosus’un posterior’u clivusda yerleşik sinus basillaris’e drene olur. Sinus cavernosus, sinus petrosus superior aracılığıyla sinus transversus ve sinus sigmoideus’a, sinus petrosus inferior aracılığıyla da sinus sigmoideus’a drene olur. Sinus cavernosus'lar, sinus petrosus inferior'lar aracılığı ile v. jugularis interna'ya açılırlar. A. carotis interna, bunun çevresindeki sempatik sinir pleksusu ve n. abducens bu sinüsün içerisinden geçer. n. oculomotorius, n. trochlearis, n. ophtalmicus ve n. maxillaris ise lateral duvarında seyreder. Bu derlemede amaç dural ven sinüslerinden sinus cavernosus anatomisinin gözden geçirilmesi ve cerrahi esnasında iyi bilinmesi gereken patolojilerinin özetlenmesidir.

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sevim Akdoğan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sınus Cavernosus Anatomisi Ve Varyasyonları, Özet,
, Vol.1(Ek Sayı 1)
Geliş Tarihi : 13.10.2021, Kabul Tarihi : 15.10.2021 , Yayın Tarihi : 15.10.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;