Semazenlerde Uyku Kalitesi, Anksiyete Ve Nörotrofik Faktörler

Neurotrophic Factors in Whirling Dervishes

Faik Özdengül,Aysu Şen,Hande Küsen,Behiye Nur Karakuş,Mehmet Sinan İyisoy,Suray Pehlivanoğlu,Feyza Kostak,Melda Pelin Yargıç,Murat Cenk Çelen

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 99-104
ÖZ

Amaç: Sema; bünyesinde hem meditasyonu hem de egzersiz eylemlerini barındıran dini bir ibadettir. Çeşitli ibadet türlerinin stres ve anksiyete üzerinde olumlu etkilerinin bulunması sema ibadetini gerçekleştiren semazenlerin de; stres düzeylerinin düşük, uyku kalitelerinin yüksek ve nörotrofik faktörlerinin optimal düzeyde olacağı yönünde bir hipotezi düşündürmektedir.

Gereç ve Yöntem: İlgili çalışmada semanın strese karşı koruyucu etkisi araştırıldı. Çalışmaya 17 semazen ve 16 gönüllü olmak üzere toplamda 33 yetişkin erkek dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylerin; nörotropik faktörleri (VEGF, BDNF, GDNF), PNX-20 verileri, anksiyete düzeyleri (BECK Anksiyete Ölçeği) ve uyku kaliteleri (Richard- Campbel Uyku Ölçeği) incelendi.

Bulgular: Semanın; VEGF, BDNF, GDNF ve Phoenixin-20 ve anksiyete değerlerini düşürdüğü, uyku kalitesini ise arttırdığı tespit edildi.

Sonuç: Stres yönetimi için birçok alternatif meditasyon uygulaması popüler olarak kullanılmaktadır. Sema, daha az bilinen bir meditasyon uygulamasıdır. Sonuçlarımız, Sema'nın stres yönetiminde etkili bir araç olabileceğini ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler: Sema, semazen, nörotrofik faktörler, phoenixin-20, uyku, anksiyete

 

ABSTRACT

Background: The Mevlevi Sema ceremony is a Sufi ritual that includes meditation, exercise actions, and religious symbols. Sema is also a method of meditation. There are few whirling dervishes in the world. Positive effects of worship on stress and anxiety leads to a hypothesis that whirling dervishes have low stress levels, high sleep quality, and optimal neurotrophic factors.

Aim: Our aim in the present study is to determine the effect of stress levels of whirling dervishes on neurotrophic factors.

Materials And Methods: In this research, possible protective effect of Sema against stress was investigated. A total of 33 adult men comprising, 17 whirling dervishes, and 16 healthy volunteers were recruited. Neurotropic factors (VEGF, BDNF, GDNF), PNX-20, anxiety levels (BECK Anxiety Scale), and sleep quality (Richard-Campbel Sleep Scale) data were obtained from the participants.

Results: It was found that whirling dervishes have lower VEGF, BDNF, GDNF, Phoenixin levels, anxiety scores, and better sleep quality.

Conclusion: Many alternative meditation practices have being popularly utilised for stress management. Sema is a less-known type of meditation practice. Our results, revealed that Sema may be an effective tool in stress management.

Key words: Sema, whirling dervishes, neurotrophic factors, phoenixin-20, sleep, anxiety

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Faik Özdengül, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Özdengül F, Şen A, Küsen H, Karakuş BN, Iyisoy MS, Pehlivanoğlu S, Kostak F, Yargıç MP, Çelen MC. Sleep, Anxiety and Neurotrophic Factors in Whirling Dervishes. Mev Med Sci. 2022;2(3): 99-104

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Semazenlerde Uyku Kalitesi, Anksiyete Ve Nörotrofik Faktörler, Araştırma makalesi,
, Vol.2(3)
Geliş Tarihi : 20.10.2022, Kabul Tarihi : 08.12.2022 , Yayın Tarihi : 14.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;