Safra Kesesi Mukoseli: İki Olgu Sunumu

Gallbladder Mucocele

Ersoy Sirin Ercihan,Şirin Küçük,Ramazan Serdar Arslan,Izzet Goker Kucuk

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 38-41
ÖZ

Safra kesesi mukoseli (GBM), yarı katı hareketsiz mukoid materyalin fonksiyonel veya mekanik nedenlerle mesane fundusunda birikmesi sonucu oluşan şişkin safra kesesi gelişimidir. Buna ayrıca safra kesesi hidropsu adı da verilir. İnsidansı yaklaşık %3'tür. Azalmış safra akışı, azalan safra kesesi hareketi ve safra kesesi lümenindeki su emilimindeki değişiklik, safra çamuruna neden olur ve dolayısıyla mukosel gelişimine zemin hazırlar. İlk olgu, sağ üst kadranda ve epigastrik bölgede bulantı, kusma, gaz, hazımsızlık ve ağrı şikayetleri ile kliniğe başvuran 26 yaşında kadın hastaydı. Abdominal USG'de safra kesesi duvarının normal olduğu ve safra kesesi lümeninde 14 mm çapında taş ve çamur olduğu belirlendi. İkinci olgu ise mide ağrısı ve bulantısı şikayetleriyle kliniğe başvuran 34 yaşında bir kadın hastaydı. İkinci olguya USG yapılmadan hasta operasyona alındı. Her iki olguya da laparoskopik kolesistektomi yapıldı ve histopatolojik incelemede; lümende mukoid materyal, yassılaşmış epitel ile fokal alanlarda dağınık inflamatuar hücre infiltrasyonu izlendi. Bu bulgular eşliğinde olgulara ‘’Safra Kesesi Mukoseli’’ tanısı verildi. Bu makalede safra kesesi mukoseli tanısı konulan iki olgunun klinikopatolojik sonuçlarının literatür bilgileriyle birlikte tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mukosel, Safra Kesesi, Kolesistektomi, Kolesistit

 

ABSTRACT

Gallbladder mucocele (GBM) is the development of a swollen gallbladder caused by the accumulating of semisolid immobile mucoid material in the gallbladder fundus for functional or mechanical reasons. This is also called gallbladder hydrops. Its incidence is about 3%. Decreased bile flow, decreased gallbladder movement, and altered water absorption in the gallbladder lumen cause biliary sludge and thus predispose to the development of mucocele. The first case was a 26-year-old female patient who presented to the clinic with complaints of nausea, vomiting, flatulence, indigestion and pain in the epigastric region and the right-upper quadrant. On abdominal USG, it was determined that the gallbladder wall was normal and there were stones and sludge with a diameter of 14 mm in the gallbladder lumen. The second case was of a 34-year-old female patient who applied to the clinic with complaints of stomach pain and nausea. The patient was taken to the operation without performing USG in the second case. Laparoscopic cholecystectomy was performed in both cases, and histopathological examination revealed mucoid material in the lumen, flattened epithelium, and inflammatory cell infiltration in the focal areas. The diagnosis of ‘Gallbladder Mucocele’ was given to the patients accompanied by these findings. In this article, is discussed the clinicopathological results of two cases diagnosed with gallbladder mucocele together with the literature.

Key words: Mucocele, Gallbladder, Cholecystectomy, Cholecystitis

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ersoy Sirin Ercihan, Usak Training and Research Hospital Pathology
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Ercihan E, Küçük Ş, Arslan RS, Küçük İG. Gallbladder Mucocele: Two Case Reports. Mev Med Sci. 2022;2(1): 38-41

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Safra Kesesi Mukoseli: İki Olgu Sunumu, Olgu sunumu,
, Vol.2(1)
Geliş Tarihi : 01.01.2022, Kabul Tarihi : 08.04.2022 , Yayın Tarihi : 12.04.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;