Rt-Pcr+ Covid-19 Vakalarının Aşılanma Durumunun Albümin, N/l Oranı, Crp Ve D-Dimer Düzeylerine Etkisi

aşı veAlbümin, N/L Oranı, CRP ve D-dimer Düzeylerine Etkisi

Ali Kablan,Yavuz Otal,Gamze Avcıoğlu,Murat Tuğra Kösa

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 17-21
ÖZ

Amaç: SARS-CoV-2, tüm dünyayı etkileyen yüksek ölüm oranlarına sahip bir pandeminin nedenidir. Bu çalışmada Biontech ve Sinovac aşısı olmasına rağmen tekrar RT-PCR+ Covid-19 tanısı alan hastalarda N/L Oranları, CRP ve D-dimer düzeyleri araştırıldı.

Materyal ve Yöntemler: Geriye dönük çalışma, 43 Biontech ve 71 Sinovac aşısı olup tekrar RT-PCR+ Covid-19 tanısı alan toplam 114 hasta (n=114) ve sağlıklı kontrol grubu (n=60) ile gerçekleştirildi. Biontech veya Sinovac aşısı olan ve RT-PCR Testi (Real-Time Polymerized Chain Reaction) pozitif çıkan vakalar çalışmaya alındı. Hastaların rutin biyokimya, seroloji ve hormon test sonuçları Kontrol Grubu ile karşılaştırıldı. Veriler bilgisayarda SPSS22 programı ile analiz edilmiştir.

Bulgular: CRP, N/L ve D-dimer düzeyleri aşı yapılan 2 grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunurken, Sinovac Grubunda daha yüksek değerler saptandı (p<0.001). Aşılı gruplarda kontrol grubuna göre albümin düzeyleri daha düşük bulundu (p<0,001). Aşılı gruplarda prokalsitonin, AST, LDH ve lipaz düzeyleri Kontrol Grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunurken, lenfosit düzeyleri aşılı gruplarda daha düşüktü (p<0.001).

Sonuç: Sinovac aşı grubunda N/L oranları, CRP ve D-dimer düzeyleri Kontrol Grubuna göre daha yüksek olmasına rağmen, Biontech ve Sinovac aşıları olmasına rağmen tekrar RT-PCR+ Covid-19 tanısı alan hastalarda albumin düzeyleri daha düşüktü.

Anahtar Kelimeler: Covid-19; biyoteknoloji; Sinovac; N/L, CRP, D-dimer

 

ABSTRACT

Aim: SARS-CoV-2 is the cause of a pandemic with high mortality rates affecting the entire world. In the present study, N/L Ratios, CRP, and D-dimer levels were investigated in patients who were diagnosed with RT-PCR+ Covid-19 again despite receiving the Biontech and Sinovac vaccines.

Materials and Methods: The retrospective study was conducted with a total of 114 patients (n=114) and a healthy control group (n=60) who had 43 Biontech and 71 Sinovac vaccines but were diagnosed with RT-PCR+ Covid-19 again. Subjects who were vaccinated with Biontech or Sinovac and whose RT-PCR Test (Real-Time Polymerized Chain Reaction) was positive were included in the study. The routine biochemistry, serology, and hormone test results of the patients were compared with those of the Control Group. The data were analyzed on the computer with the SPSS22 program.

Results: CRP, N/L, and D-dimer levels were higher in the 2 vaccinated groups at statistically significant levels when compared to the control group, but higher values were detected in the Sinovac Group (p<0.001). Albumin levels were found to be lower in the vaccinated groups when compared to the Control Group (p<0.001). Procalcitonin, AST, LDH, and lipase levels were significantly higher in the vaccinated groups when compared to the Control Group, while lymphocyte levels were lower in the vaccinated groups (p<0.001).

Conclusion: Although N/L ratios, CRP, and D-dimer levels were higher in the Sinovac vaccine group than in the Control Group, albumin levels were lower in patients who were diagnosed with RT-PCR+ Covid-19 again despite having Biontech and Sinovac vaccines.

Key words: Covid-19; Biontech; Sinovac; N/L, CRP, D-dimer

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Kablan,
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Kablan A, Otal Y, Avcıoğlu G, Kösa MT. The Effect of the Vaccination Status of RT-PCR+ Covid-19 Cases on Albumin, N/L Ratio, CRP, and D-Dimer Levels. Mev Med Sci. 2023;3(1): 17-21

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Rt-Pcr+ Covid-19 Vakalarının Aşılanma Durumunun Albümin, N/l Oranı, Crp Ve D-Dimer Düzeylerine Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol.3(1)
Geliş Tarihi : 15.12.2022, Kabul Tarihi : 06.03.2023 , Yayın Tarihi : 17.04.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;