Radyoterapi Ve İmmun Kontrol Noktası İnhibitörlerinin Birlikte Kullanımı

Radyoimmunoterapi

Sevim Özdemir

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 95-100
ÖZ
Radyoterapi (RT) kanser tedavisinde standart tedavi yaklaşımının bir bileşenidir. Radyasyonun DNA ile doğrudan etkileşim yoluyla veya serbest radikaller üzerinden kanser hücrelerini öldürdüğü bilinmektedir. Günümüzde buna ek olarak radyoterapinin tümör antijen salınımını artırarak ve T hücre infiltrasyonunu indükleyerek anti-tümör immun cevabı arttırdığını biliyoruz. Böylece RT, tümör hücrelerine karşı vücutta oluşturduğu immun cevap ile ‘abskopal etki’ olarak tanımlanan sistemik bir etki oluşturabilmektedir. Benzer şekilde immun kontrol noktası inhibitörleri de daha etkili bir anti-tümör cevabı sağlamaktadır. Radyoterapi ve immun kontrol noktası inhibitörlerinin birlikte kullanımının tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve nükslerin azaltılmasında ümit verici olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, kombine tedavide RT dozu, fraksiyonasyonu ve immunoterapi-radyoterapi sıralama konuları hala netlik kazanmamıştır. Bu derlemede RT ve immünoterapinin sinerjistik etkisi bunun sonucu olarak kombinasyon tedavisinin abskopal etkisi, ayrıca RT ile immünoterapi kombinasyonunda optimum zamanlama, etkin RT dozu ve fraksiyonasyonu çeşitli yayınlar aracılığıyla anlatılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: İmmünoterapi, radyoterapi, kontrol noktası inhibisyonu, apskobal etki.

 

ABSTRACT

Radiotherapy is a component of standard care in cancer treatment. It was conventionaly known that radiation kills cancer cells through direct interaction with DNA or via the production of free radicals. Currently, we know that radiotherapy enhances anti-tumor immune responses by increasing tumor antigen release and inducing T cell infiltration. Thus, RT can create a systemic effect defined as 'abscopal effect' with the immune response it creates against tumor cells. Similarly, immune check point inhibitors provide the induction of more effective anti-tumor immunity. Combining radiation and immunotherapy has been shown to be promising in improving treatment outcomes and reducing relapses by overcoming tumor immune tolerance. However, optimal use of combined therapy in terms of RT dose and fractionation, and immunotherapy-radiotherapy sequence is still unclear. In this review, the synergistic effect of RT and immunotherapy and the abscopal effect of combination therapy are described with review of various publications. Besides this, the optimum sequencing, effective RT dose and fractionation in the combination of RT with immune therapy were summarized.

Key words: Immunotherapy, radiotherapy, check point inhibition, abscobal effect.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sevim Özdemir, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi radyasyon onkolojisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Özdemir S. Radyoterapi ve İmmun Kontrol Noktasi İnhibitörlerinin Birlikte Kullanımı. Mev Med Sci. 2021;1(3): 95-100

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Radyoterapi Ve İmmun Kontrol Noktası İnhibitörlerinin Birlikte Kullanımı, Derleme,
, Vol.1(3)
Geliş Tarihi : 25.06.2021, Kabul Tarihi : 17.11.2021 , Yayın Tarihi : 23.12.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;