Prematüre Bir Bebekte Konjenital Koledok Kisti Ve Kolanjit Olgu Sunumu

A Case Report Of Congenital Choledochal Cyst And Cholangitis İn A Prematüre Baby

Tuba Özdemir Cevizci,Hilal Seda Akçan,Fatih Karaarslan,Nuriye Emiroğlu,Hüseyin Altunhan

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 45-47
ÖZ

Prematüre doğan bebeklerde koledok kisti ve kolanjit nadir görülen bir tablodur. Sarılık, karın şişliği ve ağrı şikâyeti ile karakterize olan koledok kisti yenidoğan döneminde az rastlandığı için gözden kaçabilmektedir. Komplikasyonları ise daha ağır seyretmektedir. Bu yazıda koledok kisti ve kolanjit gelişen bir yenidoğan olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Koledok kisti, kolanjit, yenidoğan.

 

ABSTRACT

Choledochal cyst and cholangitis in premature babies are rare. Choledochalcyst, which is characterized by jaundice, mass and pain complaints, can be over looked because it is rare in the neonatal period. Complications are more severe. We wanted to present you a new born case who developed a choledochal cyst and cholangitis.

Key words: Choledochalcyst,cholangitis, newborn.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tuba Özdemir Cevizci, Necmettin Erbakan Üniversitesi meram tıp fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Özdemir Cevizci T, Yılmaz HS, Karaarslan F, Tarakçı N, Altunhan H. Prematür Doğan Bir Bebekte Konjenital Koledok Kisti ve Kolanjit Olgu Sunumu. Mev Med Sci. 2023;3(1): 45-47

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Prematüre Bir Bebekte Konjenital Koledok Kisti Ve Kolanjit Olgu Sunumu, Olgu sunumu,
, Vol.3(1)
Geliş Tarihi : 20.08.2022, Kabul Tarihi : 06.03.2023 , Yayın Tarihi : 17.04.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;