Premalign-Malign Servikal Lezyonlarda Human Papillomavirüs Subtiplerinin İlişkisi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Analizi

Servikal lezyonlarda Human papillomavirüs subtiplerinin ilişkisi

Fatih Yılmaz,Ayşe Nur Uğur Kılınç,Melike Geyik Bayman,Yaşar Ünlü

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 95-98
ÖZ

Amaç: Onkojenik HPV tipleri servikal kanser gelişiminde önemli rol oynarlar. Çalışmamızda HPV subtiplerinin servikal lezyonlardaki önemini ve prevelansını araştırmak istedik.

Gereç ve yöntem: Hastanemizde jinekolojik onkoloji polikliniğine başvuran ve HPV testleri ile kolposkopik biyopsi yapılan 296 kadın retrospektif olarak değerlendirildi. Kolposkopik biyopsi örnekleri histopatolojik inceleme ile HPV örnekleri ise polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile değerlendirilerek DNA tiplemesi yapıldı.

Bulgular: Hastalarımızdaki HPV tipleri arasında en sık HPV tip 16 tespit edildi. Yüksek riskli HPV tipleri arasında en sık görülen 5 tip sırasıyla 16,31,18,51 ve 52'dir. H-SIL lezyonlarında en sık HPV tipleri 16,35,31 iken L-SIL'de 16,51,31 olarak bulundu. Bölgemizde kolposkopik servikal biyopsi yapılan 296 hastanın 129'unda servikal premalign veya malign lezyon tespit edildi. Bu 129 hastanın 110'unda etiyolojide HPV saptanmış, 19/129'unda HPV saptanmamıştır.

Sonuç: Serviks kanserinde etyolojide en önemli risk faktörü olan HPV virüsüdür. HPV ye karşı geliştirilmesi planlanan aşıların içeriğinin en sık görülen ve yüksek risk grubu subtipler olması serviks kanserini önlemede ümit verici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: HPV subtipleri, Servikal İntraepitelyal lezyon, Serviks kanseri

 

ABSTRACT

Aim: Oncogenic Human papillomavirus (HPV) types play an important role in the development of cervical cancer. The cervix is an easily accessible organ that significantly improves the prognosis with early diagnosis by screening tests, and subsequent early treatment planning. In our study, we wanted to investigate the importance and prevalence of HPV subtypes in cervical neoplastic lesions.

Materials and Methods: 296 women who applied to the gynecological oncology clinic in our hospital and underwent colposcopic biopsy based on HPV tests were evaluated retrospectively. Colposcopic biopsy samples were evaluated by histopathological examination and HPV samples were evaluated by polymerase chain reaction (PCR) and DNA typing was performed.

Results: Among the HPV types in our patients, the most common HPV type 16 was detected. Among the high-risk HPV types, the 5 most common types are 16,31,18,51, and 52, respectively. While the most common HPV types were 16,35,31 in high-grade squamous intraepithelial lesions (H-SIL), and 16,51,31 in low-grade squamous intraepithelial lesions (L-SIL). In our region, a cervical premalignant or malignant lesion was detected in 129 of 296 patients who had a colposcopic cervical biopsy. In 110 of these 129 patients, HPV was detected in etiology, and HPV was not detected in 19/129 of them.

Conclusion: The HPV virus is the most important risk factor in the etiology of cervical cancer. The content of vaccines planned to be developed against HPV is the most common and high-risk group subtypes and will be promising in preventing cervical cancer.

Key words: HPV subtypes, cervical intraepithelial neoplasia, cervix carcinoma

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fatih Yılmaz,
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Yılmaz F, Uğur Kılınç AN, Geyik Bayman M, Ünlü Y. Human Papillomavirus Genotype Attribution in Premalignant-Malign Cervical Lesions: A Retrospective Tertiary Center Results. Mev Med Sci. 2022;2(3): 95-98

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Premalign-Malign Servikal Lezyonlarda Human Papillomavirüs Subtiplerinin İlişkisi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Analizi, Araştırma makalesi,
, Vol.2(3)
Geliş Tarihi : 12.03.2022, Kabul Tarihi : 15.11.2022 , Yayın Tarihi : 14.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;