Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Cpap Tedavisi Bazı Nöropeptid Ve Kilo Değişimine Katkı Sağlar

Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda POMC, Orexin, NPY ve Leptin Plazma Düzeyleri

Hülya Vatansev,Serkan Küççüktürk,Mehmet Karaselek,Nazile Arpacı,İbrahim Kılınç,Mehmet ak

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 22-26
ÖZ

Amaç: Bu çalışmada obstrüktif uyku apnesi sendromu (OSAS)'na bağlı obezitenin ortaya çıkışında hipotalamik beslenmeyi düzenleyici nöropeptitler olan Nöropeptid Y (NPY), Orexin, pro-opiomelanokortin (POMC) ve leptin seviyeleri ile PAP tedavisi ile gözlenen kilo değişimi arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Göğüs Hastalıkları uyku laboratuvarında OSAS tanısı alan ve PAP tedavisi planlanan 18-65 yaş arası 38 gönüllü erkek hasta dahil edildi. Hastalarda OSAS tanısı aldıktan sonra ve PAP tedavisinden 6 ay sonra kan örneği alındı. ELİZA yöntemi ile nöropeptid seviyeleri belirlendi.

Bulgular: Otuz sekiz erkek hastanın yaş ortalaması 47.82±1.64’dü. OSAS tanılı hastalarda 6 aylık PAP tedavisi sonunda Leptin, NPY, Orexin ve POMC düzeyleri vücut kitle indeksi (VKİ)'nden bağımsız olarak düşüktü ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p>0,001).

Sonuç: Apnelerin ortadan kaldırılması, oksijenasyonun sağlanması, PAP tedavisi ile uyku parçalanmasının düzeltilmesi, hipoksik etkinin ve buna bağlı olarak inflamasyonun büyük ölçüde azaltılması ile metabolik stabilitenin sağlandığını düşünmekteyiz. Hastaların PAP cihazlarının gece boyunca kesintisiz kullanımının sağlanması ve teşvik edilmesi tedavinin etkinliğini ön plana çıkaracaktır. Ayrıca cihazı kullanırken diyet ve egzersiz programlarının verilmesi fazla kilolu hastalarda BKİ'nin düşürülmesinde etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: CPAP, leptin, NPY, POMC, orexin, uyku apnesi

 

ABSTRACT

Aim: It was aimed to investigate whether there is a relationship between hypothalamic nutrition regulatory neuropeptides Neuropeptide Y (NPY), Orexin, pro-opiomelanocortin (POMC) and leptin levels in the emergence of obesity associated with OSAS and the weight change observed with PAP treatment.

Materials and Methods: Thirty-eight male volunteer patients aged 18-65 who were diagnosed with OSAS and planned for PAP treatment in the sleep laboratory of Chest Diseases were included in the study. Blood samples were taken from the patients after the diagnosis of OSAS and 6 months after PAP treatment. Neuropeptide levels were determined by ELISA method.

Results: Thirty-eight male patients the mean age was 47.82±1.64 years. Leptin, NPY, Orexin and POMC levels were lower and statistically significant in OSAS patients after 6 months of PAP treatment, independent of body mass index (BMI) (p>0.001).

Conclusion: We think that metabolic stability is achieved by eliminating apneas, providing oxygenation, correcting sleep fragmentation with PAP therapy, reducing the hypoxic effect and accordingly inflammation to a large extent. As a result, ensuring and encouraging the uninterrupted use of PAP devices by patients throughout the night will highlight the effectiveness of the treatment. In addition, giving diet and exercise programs while using the device will be effective in lowering BMIs for overweight patients.

Key words: CPAP, leptin, NPY, POMC, orexin, sleep apnea

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hülya Vatansev, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Vatansev H, Küççüktürk S, Karaselek MA, Arpacı N, Kılınç İ, Ak M. POMC, Orexin, NPY and Leptin Plasma Levels in Patients with Obstructive Sleep Apnea and Effect of CPAP Treatment. Mev Med Sci. 2023;3(1): 22-26

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Cpap Tedavisi Bazı Nöropeptid Ve Kilo Değişimine Katkı Sağlar, Araştırma makalesi,
, Vol.3(1)
Geliş Tarihi : 19.12.2022, Kabul Tarihi : 11.03.2023 , Yayın Tarihi : 17.04.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;