Modern Tıbbın Kurulmasından Önce Konya’da Sağlık Kurumları Ve Tedavi Yöntemleri

Modern Tıbbın Kurulmasından önce Konya’da Sağlık Kurumları

Berrin Okka,Yusuf Küçükdağ

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 91-94
ÖZ

Selçuklular hastalıkların tedavisine ve tıp eğitimine çok önem vermişlerdir. Selçuklu sultanları şehirleri imar ederken sağlık alanında da yatırımlar yapmışlardır. Selçuklularda sağlık hizmetleri genellikle darüşşifalar ve kervansaraylar gibi kurumlarda verilmekteydi. Salgın hastalık riskine karşı sağlık konusuna dikkatli davranmışlar, cüzzam ve veba gibi hastalıklara karşı dönemin modern tedavi yöntemlerini uygulamışlardır. Selçuklu topraklarında darüşşifalar, kervansaraylarda hastaneler ve seyyar hastaneler hastalara hizmet vermekteydi. Kervansaraylarda yolculara ücretsiz sağlık hizmeti verilirdi. Selçuklu hükümdarları haricinde devlet adamları ve hayırseverler de darüşşifalar yaptırmışlardır. Bu çalışmamızda modern tıbbın kurulmasından önce Konya’da bulunan sağlık kurumları ve tedavi yöntemleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Selçuklu Hastaneleri, Tıp, Darüşşifa, Konya

 

ABSTRACT

Seljuks gave great importance to the treatment of diseases and medical education. While the Seljuk sultans were reconstructing the cities, they also made investments in the field of health. In the Seljuks, health services were generally provided in institutions such as dârü’ş-şifâs and caravanserai hospitals. They were careful about the health issue against the risk of epidemics, and applied the modern treatment methods of the period against diseases such as leprosy and plague. In the Seljuk lands, dârü’ş-şifâs, hospitals in the caravanserai and mobile hospitals were serving the patients. In the caravanserais, passengers were given free health care. Apart from the Seljuk rulers, statesmen and benefactors also had dârü’ş-şifâs built. In this study, the health structures and treatment methods in Konya before the establishment of modern medicine will be examined.

Key words: The Seljuk Hospitals, Medicine, Dârü’ş-şifâ, Konya

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Berrin Okka, Meram Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Okka B, Küçükdağ Y. Modern Tıbbın Kurulmasından önce Konya’da Sağlık Kurumları ve Tedavi Yöntemleri. Mev Med Sci. 2022;2(3): 91-94

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Modern Tıbbın Kurulmasından Önce Konya’da Sağlık Kurumları Ve Tedavi Yöntemleri, Araştırma makalesi,
, Vol.2(3)
Geliş Tarihi : 15.09.2022, Kabul Tarihi : 06.12.2022 , Yayın Tarihi : 14.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;