Granülomatöz Apandisit: Olgu Sunumu

Granülomatöz Apandisit

Meryem İlkay Eren Karanis,İlknur Küçükosmanoğlu,Alpaslan Şahin

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 78-80
ÖZ

Granülomatöz apandisit nadirdir ve apendektomi materyallerinin %2’sinden azında görülür. Granülomatöz apandisitin enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz birçok nedeni vardır. Karın ağrısı, mide bulantısı, ateş şikayetiyle acil servise başvuran 22 yaşında erkek hastanın fizik muayenesinde rebaund, defans saptanmıştır. Lökosit 12590/mm3 idi. Ultrasonografide apendiks çapı 14 mm ölçülmüştür. Apendiks tümörü düşünülen hastaya sağ hemikolektomi + omentektomi + mezenterik lenf nodu diseksiyonu yapılmıştır. Duvarı kalınlaşmış, lümeni genişlemiş ve nekrotik hal almış olan apendiksten hazırlanan kesitlerde akut ve kronik yangısal infiltrasyon ve az sayıda granülom yapısı görülmüştür. ‘‘Granülomatöz apandisit’’ olarak raporlanan olgu cerrahi rezeksiyon dışında tedavi almamıştır, beş yıldır takip edilen hastanın ek şikayeti olmamıştır. Granülomatöz apandisitlerin %5-10’u Crohn hastalığına bağlıdır. Apendikste granülomatöz yangı yapan diğer nedenler arasında yersinia enfeksiyonu, tüberküloz, sarkoidoz, aralıklı apandisit, yabancı cisim reaksiyonu, fekalite bağlı tıkanıklıklar, divertikülit, mukosel ve tümör yer almaktadır. Granülomatöz apandisit tanısı alan hastalar ganülomatöz apandisit yapan nedenler yönünden araştırılmalı ve özellikle Crohn hastalığı açısından uzun dönem takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Apendiks, granülomatöz apandisit, crohn hastalığı

 

 

ABSTRACT

Granulomatous appendicitis is rare and occurs in less than 2% of appendectomy materials. Granulomatous appendicitis has many infectious and non-infectious causes. Physical examination revealed rebound and defense in a 22-year-old male patient who was admitted to the emergency department with complaints of abdominal pain, nausea, and fever. The leukocyte was 12590/mm3. On ultrasonography, the diameter of the appendix was 14 mmRight hemicolectomy+omentectomy+mesenteric lymph node dissection was performed for the patient who was thought to have appendix tumor. Acute and chronic inflammatory infiltration and a small number of granuloma structures were observed in the sections prepared from the appendix, whose wall was thickened, lumen enlarged and necrotic. The case reported as “granulomatous appendicitis” did not receive any treatment other than surgical resection, and the patient, who was followed up for five years, had no additional complaints. 5-10% of granulomatous appendicitis is due to Crohn's disease. Other causes of granulomatous inflammation of the appendix include yersinia infection, tuberculosis, sarcoidosis, intermittent appendicitis, foreign body reaction, fecal obstruction, diverticulitis, mucocele, and tumor. Patients diagnosed with granulomatous appendicitis should be investigated for the causes of granulomatous appendicitis and should be followed up for a long time, especially in terms of Crohn's disease.

Key words: Appendix, granulomatous appendicitis, crohn's disease

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Meryem İlkay Eren Karanis, Konya Şehir Hastanesi Patoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Eren Karanis Mİ, Küçükosmanoğlu İ, Şahin A. Granülomatöz Apendisit. Mev Med Sci. 2022;2(2): 78-80

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Granülomatöz Apandisit: Olgu Sunumu, Olgu sunumu,
, Vol.2(2)
Geliş Tarihi : 14.03.2022, Kabul Tarihi : 30.06.2022 , Yayın Tarihi : 12.08.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;