Glokom Hastalarında Optik Sinir Başı, Retina Sinir Lifi Tabakası Ve Retina Gangliyon Hücre Kompleksinin Retrospektif Olarak Derin Öğrenme İle Değerlendirilmesi

Glokomda Derin Öğrenme

İsmail Erşan,Sait Can Yücebaş,Burak Turgut

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-4
ÖZ

Amaç: Spektral domain optik koherens tomografi (SD-OKT) ile ölçülen peripapiller retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre kompleksi (GHK) ve optik sinir başı (OSB) parametreleri ile görme alanı (GA) parametrelerini kullanarak glokom tanısı koymak için derin öğrenme modeli geliştirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Glokom tanılı 78 hasta ile 53 sağlıklı olgu çalışmaya dahil edildi. Veri kümesi %60 eğitim %40 test şeklinde ayrıldı. Derin öğrenme modeli geliştirmek için RSLT, GHK, optik sini başı parametreleri ile görme alanı parametreleri kullanıldı. İlgili model RapidMinerStudio9.2 sürümü üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Geliştirilen derin öğrenme modelimiz test grubunda AUC değeri 0,817 ve duyarlılığı % 96 bulundu.

Sonuç: SD-OKT ve görme alanı parametrelerini kullandığımız derin öğrenme modelimiz glokomatöz değişikliklerin saptanmasında yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip bulundu.

Anahtar Kelimeler: Glokom, derin öğrenme, optik koherens tomografi, yapay sinir ağı

 

ABSTRACT 

Aim: To develop a deep learning (DL) model for detection of glaucoma based on peripapillary retinal nerve fiber layer (pRNFL), ganglion cell layer (GCL), optic nerve head parameters using spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT) and visual field parameters

Methods: 78 patient with glaucoma and 53 healthy subjects were recruited and split into training (%60) and test (%40) datasets. pRNFL, GCL, optic nerve head parameters and visual field parameters were used for the deep learning classifier. RapidMinerStudio9.2 was used for our deep learning model.

Results: In the test dataset, this deep learning system achieved an AUC of 0,817 with a sensitivity of % 96.

Conclusion: An SD-OCT and visual field based deep learning system can detect glaucomatous structural change with high sensitivity and specificity.

Key words: Glaucoma, deep learning, optical coherence tomography, artificial neural network

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İsmail Erşan, 18 Mart Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hast AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Erşan İ, Yücebaş SC, Turgut B. Glokom Hastalarında Optik Sinir Başı, Retina Sinir Lifi Tabakası ve Retina Gangliyon Hücre Kompleksinin Retrospektif Olarak Derin Öğrenme ile Değerlendirilmesi . MevMed Sci. 2023;3(1): 1-4

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Glokom Hastalarında Optik Sinir Başı, Retina Sinir Lifi Tabakası Ve Retina Gangliyon Hücre Kompleksinin Retrospektif Olarak Derin Öğrenme İle Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol.3(1)
Geliş Tarihi : 11.12.2022, Kabul Tarihi : 18.02.2023 , Yayın Tarihi : 17.04.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;