Diş Çürüklerinin Değerlendirilmesi Ve Gelişimsel Sonradan Kazanılmış (adaptif) Anomaliler

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞİMSEL SONRADAN KAZANILMIŞ (ADAPTİF) ANOMALİLER

Enes Ertuş,Melih Ülgey,Fazladin Temurov

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : Ek Sayı 1
  •  Sayfa : 0-0
ÖZ

Giriş-Amaç: Diş hekimliğinde, zamanında, kesin ve doğru tanı koymak başarılı tedavi uygulamasının ilk adımı olduğu bilinmektedir. Bir çürük lezyonuna erken tanı konulması, koruyucu uygulamalar ile desteklendiğinde çürüğün ilerlemesini durdurabilir. Diş çürüğü olmayan ancak hastalarda birtakım şikayetlere sebebiyet veren olgularda mevcuttur. O nedenle diş hekiminin klinikte değerlendirmesi oldukça önemli ve elzemdir. Bu çalışmanın amacı, diş çürüğünün çok faktörlü etiyolojisi, diş anatomisi, fizyolojisi, giriş kaviteleri, kavite preparasyonları, atipik diş çürükleri, diş gelişim anomalileriyle ilgili konulardan bahsetmektir.
Yöntem: Muayene ve tedavinin istenilen düzeyde yapılabilmesi için diş hekimi; diş çürüğü dışındaki vakalardaki kalıtsal veya idiopatik özelliklerine göre ayırarak (diş hipoplaziler ve hiperplaziler, dental florozis, amelogenezis imperfekta, diş aşınmaları, dental erozyon, osteonekroz, dentin hassasiyetleri vb.) bunlara ne gibi profilaksi alacağı konusunda ve kavite preparasyonun hangi sınıflandırma, kaidelerle yapılacağı hakkında bilgiye sahip olmalıdır. Aksi taktirde endodontik tedavi başarılı olamadığı gibi hatalı teşhis ile birtakım komplikasyonlar oluşturabilir.
Bulgular: Diş çürüğü; dişlerin sert dokularında mikroskobik seviyelerden makroskobik seviyelere kadar değişen oranda yıkıma neden olan patolojik bir olgudur. Özellikle diş çürükleri, ağız bölgesi ağrıları ve diş kayıplarının başlıca nedenidir. Bireyin çürüğe yatkınlığı çürük riski olarak ifade edilir ve bu riski belirlemede kullanılan birçok parametreler vardır. Özellikle şekerin işlenmeye başlanması ve sanayi devrimi gibi beslenme alışkanlıkları üzerinde önemli etkisi olan olaylar sonrası çürük özellikle gelişmiş toplumlarda yaygın bir hastalık haline gelmiştir.
Sonuç: Koruyucu ve önleyici tedavinin uygun bir şekilde ve zamanında yapılabilmesi için diş çürüğü, atipik diş çürüğü ve gelişimsel anomali tanısının başlangıç aşamasındayken konulması oldukça önemlidir. Dişin durumu ve hastanın risk durumları iyi değerlendirilip bunların kapsamlı bir sistem içerisinde işlenmesi gerekir. En fazla tedavi gerektiren hastalar profilaksisi iyi olmayan ve oral hijyen kurallarına uymayan hastalar olmaktadır. O nedenle hasta-hekim ilişkilerinin daha yakın ve daha olumlu olmasını sağlamalıyız.

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Enes Ertuş, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü I Sınıf Öğrencisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Diş Çürüklerinin Değerlendirilmesi Ve Gelişimsel Sonradan Kazanılmış (adaptif) Anomaliler, Özet,
, Vol.1(Ek Sayı 1)
Geliş Tarihi : 13.10.2021, Kabul Tarihi : 15.10.2021 , Yayın Tarihi : 15.10.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;