Dar Açılı Hastalarda Lazer Periferik İridotominin Ön Kamara Morfolojisi Üzerine Etkisi

Dar Açılı Hastalarda LPİ'nin ÖK Morfolojisi Üzerine Etkisi

Enver Mirza,Selman Belviranlı

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 7-9
ÖZ

Amaç: Lazer periferik iridotomi (LPİ) öncesi ve sonrası Scheimpflug kamera ile belirlenen ön kamara (ÖK) parametrelerindeki değişiklikleri değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Tedavi veya profilaktif amaçlı LPİ uygulanan primer açı kapanması şüpheli, primer açı kapanması ve primer açı kapanması glokomu olan 20 hastanın 31 gözü çalışmaya dahil edildi. Pentacam Scheimpflug kamera sistemi (Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Almanya) kullanılarak santral kornea kalınlığı (SKK), ön kamara derinliği (ÖKD), ön kamara hacmi (ÖKH), ön kamara açısı (ÖKA) ve pupil çapı değerleri LPİ öncesinde ve 1 ay sonrasında ölçüldü ve birbirleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: LPİ'den bir ay sonra, ortalama göz içi basıncının (GİB) 19.8±8.7 mmHg'den 16.4±3.6 mmHg'ye azaldığı kaydedildi (p<0.001). Ortalama ÖKA’nın 24.1±6 dereceden 26.6±6.6 dereceye yükseldiği (p<0.001), ortalama ÖKD’nin 2.11±0.4 mm3 'ten 2.14±0.4 mm3 'e arttığı görüldü (p=0.083). Ortalama ÖKH'nin 101.6±36 mm3 'ten 105.7±38 mm3 'e yükseldiği (p=0.439), ortalama SKK'nın 540.9±45.9 μm'den 555.4±42.8 μm'ye arttığı görüldü (p=0.018). Ortalama pupil çapının 3.5±1.1 mm'den 3.2±0.5 mm'ye azaldığı tespit edildi (p=0.828).

Sonuç: LPİ'nin ÖK'nın üç boyutlu morfolojisinde bazı değişiklikler yaptığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lazer periferik iridotomi, Ön kamara, Primer açı kapanması, Scheimpflug kamera

 

ABSTRACT

Purpose: To evaluate the changes of anterior chamber parameters determined by the Scheimpflug camera before and after laser peripheral iridotomy (LPI).

Materials and Methods: Thirty-one eyes of 20 patients with primary angle-closure suspect, primary angle closure, and primary angle-closure glaucoma were included in this study. Central corneal thickness (CCT), anterior chamber depth (ACD), anterior chamber volume (ACV), anterior chamber angle (ACA), and pupil diameter values were compared using the Pentacam Scheimpflug rotating camera system (Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany) before and after LPI.

Results: At one month after LPI, it was noted that the mean IOP decreased from 19.78±8.74 mmHg to 16.4±3.57 mmHg (p<0.001). The average ACA increased from 24.1±6 degrees to 26.6±6.6 degrees (p<0.001). The average ACD increased from 2.11±0.4 mm3 to 2.14±0.4 mm3 (p=0.083). The mean ACV increased from 101.6±36 mm3 to 105.7±38 mm3 (p=0.439). The mean CCT increased from 540.9±45.9 μm to 555.4±42.8 μm (p=0.018). The mean pupil diameter decreased from 3.5±1.1 mm to 3.2 ±0.5 mm (p=0.828).

Conclusions: It has been determined that LPI has made some changes in the three-dimensional morphology of the AC.

Key words: Laser peripheral iridotomy, Anterior chamber, Primary angle closure, Scheimpflug camera

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Enver Mirza, Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Mirza E, Belviranlı S. Dar Açılı Hastalarda Lazer Periferik İridotominin Ön Kamara Morfolojisi Üzerine Etkisi. Mev Med Sci. 2022;2(1): 7-9

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dar Açılı Hastalarda Lazer Periferik İridotominin Ön Kamara Morfolojisi Üzerine Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol.2(1)
Geliş Tarihi : 27.10.2021, Kabul Tarihi : 12.03.2022 , Yayın Tarihi : 12.04.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;