Arterıa Renalıs Anatomik Varyasyonları: Sistematik Bir Derleme

ARTERIA RENALIS ANATOMİK VARYASYONLARI: SİSTEMATİK BİR DERLEME

Bilge Türkmen,Duygu Akın Saygın,Muhammed Sabit Tülek,Burak Çakmak,Önder Yağmur

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : Ek Sayı 1
  •  Sayfa : 0-0
ÖZ

A. renalis, L1-2 lumbal vertebralar arasındaki discus intervertebralis seviyesinde aorta’nın yan taraflarından çıkan, a. mesenterica superior’un alt kısmında, kalın iki arterdir. Sağ tarafta a. renalis daha uzun ve daha yukarıdadır. Böbreklerin en yaygın anatomik varyasyonu aksesuar arterlerin varlığıdır. Çalışmamızda 2010-2021 yılları arasında yapılan a. renalis ile ilgili çalışmalarda görülen varyasyonların ortaya koyulması amaçlandı. Literatürdeki 2010-2021 yılları arasında yapılan çalışmalardaki a. renalis varyasyonları 4 grup halinde incelendi.İncelediğimiz çalışmalarda tip 1’in en çok görülme oranı sol tarafta %68,65 iken sol tarafta ise %68,98 olarak bulundu. Hem sağ hemde sol tarafta normal a. renalis görülme oranı bir birine çok yakın bulundu. Yapılan çalışmalarda en çok rastlanan ikinci tip ise Tip 2 dir. A. renalis varyasyonları genellikle erken dallanma ve aksesuar renal arter olarak iki gruba ayrılmaktadır. İncelenen çalışmalarda renal arterlerin orjin seviyelerine, çaplarına, sayılarına, eğikliklerine göre değişebildiği, en yaygın a. renalis varyasyonunun aksesuar a. renalis olduğu saptandı. Çalışmalarda a. renalis varyasyonları çoğunlukla multidedektörlü BT anjiografiler ve böbrek donörleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Renal transplantasyon, vasküler stentlerin implantasyonu, vasküler rekontrüksiyon ve abdominal aort anevrizmalarının rekonstrüktif cerrahisi için, renovasküler hipertansiyonun değerlendirilmesi için gereklidir. Aksesuar arter ve erken dallanma, nefroktomi yeri ve kararı için oldukça önemlidir. Donör böbreğindeki a. renalis varyasyonları komplikasyon riskini arttırır. Renal arter varyasyonları ve bununla ilgili hastalıklar ürologlar, cerrahlar, radyologlar ve nefrologlar için özel ilgi konusudur.

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bilge Türkmen, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Arterıa Renalıs Anatomik Varyasyonları: Sistematik Bir Derleme, Özet,
, Vol.1(Ek Sayı 1)
Geliş Tarihi : 13.10.2021, Kabul Tarihi : 15.10.2021 , Yayın Tarihi : 15.10.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;