Aile Sanat ve Eğitim Merkezi Kursiyelerinde Üreme Sağlığı Konulu Müdahale Çalışması Üreme Sağlığı Konusunda Müdahale Çalışması

VİLDAN KARABACAK, MEHTAP YÜCEL, TAHİR KEMAL ŞAHİN, YASEMİN DURDURAN

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 105-111
ÖZ

Amaç: Bu çalışmada, Aile Sanat ve Eğitim Merkezindeki (ASEM) kursiyerlerin, üreme sağlığı konusundaki bilgi durumlarını saptamak ve farkındalık oluşturmak, bilgi eksikliklerini tamamlamak amacıyla verilen eğitimin etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma, 1 Mayıs-30 Haziran 2018 tarihleri arasında ASEM’de eğitim alan 80 kursiyerle yapılmıştır. Gönüllü katılımcılara ön test, interaktif eğitim ve ardından son test uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi, SPSS 27,0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde, McNemar X2 testi, kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için sınır değer olarak p<0,05 kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya, yaş ortalaması 41,33±9,54 yıl olan 80 kursiyer katılmıştır. Ön testte, katılımcıların %20,0’ı, son testte %53,8’i ulusal kanser tarama programları ile taranan kanserlerin hepsini doğru olarak bilmiştir. Ayrıca ön testte kadınların %32,5’inin kendi kendine meme muayenesi yapılma zamanını doğru olarak bildiği görülürken eğitim sonrası son testte bu oranın %85,0’a yükseldiği görülmüştür. Üreme sağlığı alanında verilen tüm konularda ön test ile son test arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Katılımcıların aile planlaması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve tarama programında yer alan kadın kanserlerine ilişkin düşük düzeyde bilgi sahibi oldukları ve verilen eğitim müdahalesinin yararlı olduğu bulunmuştur. Ancak eğitim müdahalesi ile yeterli düzeyde artış sağlanamadığı belirlenmiştir. Bu da kadınları hedef alan ve üreme sağlığı alanındaki konuları içeren eğitim programlarının periyodik ve güncel içeriklerle tekrar edilmesi gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, kadın sağlığı, üreme sağlığı

Yazışma Adresi :
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Durduran Y, Karabacak V, Yücel M, Şahin TK. Aile Sanat ve Eğitim Merkezi Kursiyelerinde Üreme Sağlığı Konulu Müdahale Çalışması. Mev Med Sci. 2022;2(3): 105-111

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Aile Sanat ve Eğitim Merkezi Kursiyelerinde Üreme Sağlığı Konulu Müdahale Çalışması Üreme Sağlığı Konusunda Müdahale Çalışması, Araştırma Makalesi,
, Vol. 2 (3)
Geliş Tarihi :23.03.2022, Kabul Tarihi : 03.09.2022, Yayın Tarihi : 14.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;