Rotatör Manşet Yırtıklarında Yorgunluk Ve Fonksiyonellik Arasındaki İlişki

Kas yaralanmasında yorgunluk ve fonksiyonellik

Onur Bilge,Emine Cihan,Cansu Şahbaz Pirinççi,Muhammed Arca,Elif Dilara Durmaz

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 47-50
ÖZ

Amaç: Rotator manşet yırtığı, omuz ağrısına neden olan faktörlerin başında gelen en yaygın kas-iskelet sistemi bozukluklarından biridir. Bu çalışma rotatör manşet yırtıklarında yorgunluğun omuz fonksiyonelliği üzerine etkisini incelemek için yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntem: Çalışmaya rotator manşet yırtığı olan, 18-65 yaş aralığındaki 52 hasta dahil edildi. Omuza ait yorgunluğu Görsel Analog Skalası ile sorgulandı. Omuz fonksiyonelliği Basit Omuz Testi (BOT) ile değerlendirildi. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu analitik (Kolmogorov-Smirnov testi) ve görsel (histogram ve olasılık grafikleri) yöntemlerle ile elde edildi.

Bulgular: Katılımcıların %31’i erkek % 69’u kadın olup yaş ortalaması 51,59±10,66 yıl olarak hesaplandı. Yorgunluk ile BOT’un ağrı (r:-0,413, p:0,002) ve kuvvet (r:-0,435, p:0,001) alt parametreleri arasında orta seviye negatif yönlü ilişki elde edilirken günlük yaşam aktivitesi (r:-0,352, p:0,010) ile toplam BOT skoru (r:-0,275, p:0,048) arasında zayıf ve negatif yönlü ilişki saptandı.

Sonuç: Rotatör manşet yıtığı olan hastalarda omuz yorgunluğu ve farklı omuz fonksiyonları arasında ilişki bulunmuştur

Anahtar Kelimeler: Rotatör manşet yırtığı, yorgunluk, fonksiyonellik, rehabilitasyon, omuz yaralanmaları

 

ABSTRACT

Aim: Rotator cuff tear is one of the most common musculoskeletal disorders leading to shoulder pain. This study was conducted to examine the effect of fatigue on shoulder functionality in rotator cuff tears.

Materials and Methods: Fifty-two patients, aged between 18-65 years, with rotator cuff tears were included in the study. Shoulder fatigue was questioned using the Visual Analog Scale. Shoulder functionality was assessed with the Simple Shoulder Test (SST). The conformity of the variables to the normal distribution was obtained by analytical (Kolmogorov Smirnov test) and visual (histogram and probability graphs) methods.

Results: 31% of the participants are men and 69% are women, and the average age was calculated as 51.59 ± 10.66 years. A moderate negative correlation was obtained between fatigue and SST's pain (r: -0.413, p: 0.002) and strength (r: -0.435, p: 0.001) sub-parameters, while a weak and negative correlation was found between daily living activities (r: -0.352, p: 0.010) and total SST score (r: -0.275, p: 0.048). Conclusion: A relationship was found between shoulder fatigue seen in patients with rotator cuff tears and altered shoulder functions

Key words: Rotator cuff tear, fatigue, functionality, rehabilitation, shoulder injuries

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Onur Bilge, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Bilge O, Cihan E, Şahbaz Pirinççi C, Arca M, Durmaz ED. The Relationship Between Fatigue and Functionality in Rotator Cuff Tears. Mev Med Sci. 2022;2(2): 47-50

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Rotatör Manşet Yırtıklarında Yorgunluk Ve Fonksiyonellik Arasındaki İlişki, Araştırma makalesi,
, Vol.2(2)
Geliş Tarihi : 01.06.2021, Kabul Tarihi : 30.06.2022 , Yayın Tarihi : 12.08.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;