Rekürren Covıd-19 Ve Uzamış Sars-Cov-2 Pcr Pozitifliği Olan Bir Hastada Hıv Tanısına Gidiş: Olgu Sunumu

UZAMIŞ SARS-CoV-2 PCR POZİTİFLİĞİ İLİŞKİLİ HIV TANISI ALAN OLGU SUNUMU

Fatma Arzu Akkuş,Abdullah Akkuş,Celalettin Korkmaz

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 127-129
ÖZ

Özellikle kronik hastalığı olan koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) hastalarının iyileşme süreleri uzayabilmekte ve hastalığın klinik seyri ağır seyredebilmektedir. Uzamış şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) pozitifliği ve rekürren COVID-19 tespit edilen hastada sitomegalovirüs (CMV) pnömonisi gelişmesi ve derin lenfopeni tespit edilmesi üzerine immünoloji kliniğine konsülte edildi. Burada değerlendirilen periferik lenfosit subgrup analizinde CD4 düzeyi %1 (27-57) çıkması üzerine insan immün yetmezlik virüsü (HIV) testleri gönderildi. HIV RNA pozitif olarak gelen hasta enfeksiyon hastalıklarına yönlendirildi. Rekürren COVID-19 ve uzamış SARS-CoV-2 PCR pozitifliği olan hastalarda HIV gibi immün yetmezliğin viral sebepleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, CMV, HIV, immün yetmezlik

 

ABSTRACT

In particular, the recovery period of the coronavirus disease-2019 (COVID-19) patients with chronic disease may be prolonged, and the clinical course of the disease may be severe. The patient with prolonged severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Polymerase Chain Reaction (PCR) positivity and recurrent COVID-19 detected cytomegalovirus (CMV) pneumonia and deep lymphopenia was detected, and the patient was consulted to the immunology clinic. Human immunodeficiency virus (HIV) tests were performed when the CD4 level was 1% (27-57) in the peripheral lymphocyte subgroup analysis evaluated. HIV tests were performed and HIV RNA was positive. The patient was referred to the infectious diseases department. Viral causes of immunodeficiency, such as HIV, should also be considered in patients with recurrent COVID-19 and prolonged SARS-CoV-2 PCR positivity.

Key words: COVID-19, CMV, HIV, immune deficiency

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fatma Arzu Akkuş, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Akkuş FA, Akkuş A, Korkmaz C. Rekürren COVID-19 ve Uzamış SARS-CoV-2 PCR Pozitifliği Olan Bir Hastada HIV Tanısına Gidiş: Olgu Sunumu. Mev Med Sci. 2022;2(3): 127-129

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Rekürren Covıd-19 Ve Uzamış Sars-Cov-2 Pcr Pozitifliği Olan Bir Hastada Hıv Tanısına Gidiş: Olgu Sunumu, Olgu sunumu,
, Vol.2(3)
Geliş Tarihi : 17.06.2022, Kabul Tarihi : 07.11.2022 , Yayın Tarihi : 13.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;