Lenfomalarda Kemik İliği Tutulum Paterni

LENFOMALARDA KEMİK İLİĞİ TUTULUM PATERNİ

Abdullah Gültekin,Erkan Atlamaz,Fahriye Kılınç,Seda Taş Ayçiçek,Pembe Oltulu

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : Ek Sayı 1
  •  Sayfa : 0-0
ÖZ

Giriş, Amaç: Lenfoma tanısı alan hastalarda kemik iliği tutulumunun olup olmadığının tespit edilmesi klinik evrelemede ve hastanın tedavi planını belirlemede önemli bir basamaktır. Çünkü kemik iliği infiltrasyonu kötü prognoz göstergesidir. Bu amaçla kemik iliği biyopsileri histopatolojik inceleme için alınıp patoloji bölümüne gönderilmektedir. Bu çalışmada lenfoma alt tipleri ile kemik iliği infiltrasyon paternlerinin ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Kapsam, Yöntem, Bulgular: 2016-2021 yılları arasında NEÜ Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji laboratuvarında histopatolojik değerlendirme yapılan ve kemik iliği infiltrasyonu tanısı alan 102 lenfoma olgusuna ait biyopsi materyalleri retrospektif olarak gözden geçirildi. Bu olguların biyopsileri infiltrasyon paternleri açısından 3 gözlemci tarafından tekrar değerlendirildi, lenfoma alt tipleri ve infiltrasyon paternleri kaydedildi. Kemik iliğini tutan en yaygın tip Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL) (%22,3) ve Mantle Hücreli Lenfoma (MHL) (%22,3), ardından T hücreli Lenfoma (%15.5), Folliküler Lenfoma (%9.7), KLL/SLL (%4.8), Hodgkin Lenfoma (%4.8), Lenfoblastik Lenfoma (%1.9), Burkitt Lenfoma, MALT Lenfoma, Marjinal Zon Lenfoma (%0.94), alt tipi belirlenemeyen lenfoma (%9.7) olarak saptandı. İncelenen preparatlarda karşılaşılan tutulum paternleri: diffüz, paratrabeküler, interstisyel, nodüler ve mikst infiltrasyon idi. Olguların tümüne genel olarak bakıldığında mikst tip infiltrasyon paterni %29,1 ile en sık görülendi. Mikst patern ise en çok nodüler ve interstisyel tutulum birlikteliği içermekteydi. Tek tip olarak en sık görülen infiltrasyon paterni diffüz patern idi. En yaygın tutulumun tespit edildiği DBBHL ve MHL’da tutulum paternleri şu şekildeydi: DBBHL’da %34.7 diffüz, %26 nodüler, %17.4 mikst, %17.4 interstisyel, %4.4 paratrabeküler; MHL’da %47.8 mikst, %21.7 diffüz, %17.4 paratrabeküler, % 13 nodüler tipte infiltrasyon paterni gözlendi.

Sonuç: Genel olarak mikst infiltrasyon paterni en sık MHL’de görülmekle birlikte diğer lenfomalarda da görüldüğü için spesifik değildi. İnfiltrasyon paternine dayanarak kemik iliğinde gözlenen tutulumun hangi lenfoma alt tipi ile ilişkili olduğunu kesin söylemek mümkün olamamaktadır. Bunun için lenfoma tipini belirlemede yardımcı tetkiklere (başlıca immünohistokimyasal tetkik) başvurulması esastır.

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdullah Gültekin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dönem IV Öğrencisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Lenfomalarda Kemik İliği Tutulum Paterni, Özet,
, Vol.1(Ek Sayı 1)
Geliş Tarihi : 13.10.2021, Kabul Tarihi : 15.10.2021 , Yayın Tarihi : 15.10.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;