Arterıa Profunda Femorıs’ İn Klinik Anatomisi

ARTERIA PROFUNDA FEMORIS’ İN KLİNİK ANATOMİSİ

Hüseyin Cahit Öztekin,Selim Çınaroğlu,Bilal Yamanel

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : Ek Sayı 1
  •  Sayfa : 0-0
ÖZ

Arteria profunda femoris; vücudun arteriyel dolaşımındaki büyük damarlardan biri olup, alt ekstremitelerin beslenmesini sağlayan ana arter olan a. femoralis’ in en önemli dalıdır. A. profunda femoris’ in uyluk bölgesinde bulunan kasların beslenmesindeki rolü büyüktür. A. profunda femoris’in a. femoralis’ten ayrıldığı yer trigonum femoraledir. Klinikte, alt ekstremite dolaşım bozukluklarının giderilmesinde uygulanan by-pass işlemlerinde, a. profunda femoris ve dalları alt ekstremitelerin beslenmesini sağlayacak yeterliliktedir. Ekstremitelerin arteriyal yapısını etkileyen varyasyonların oluşması bu ana kapiller ağdan kanalların nadir olarak ayrılması ile meydana gelir. Ayrılan kanalların çoğu genişleyerek arteriyal yapı son şeklini almış olur. Diğer kanallar gerileyerek rudimente olur. A. iliaca externa’nın devamı olan a. femoralis; lig. inguinale’ nin arkasında, lacuna vasorum’ dan geçerken, a. femoralis adını alır. A.Femoralis’in ilk 3-4 cm’ lik bölümü v. femoralis ile birlikte vagina femoralis ile sarılmıştır. A. femoralis’ in yaklaşık yarısı trigonum femorale’de diğer yarısı da canalis adductorius’ ta bulunur. A. Femoralis kanalın distal ucundan çıktıktan sonra a. poplitea adını alarak fossa poplitea’ da uzanır. A. profunda femoris, önce a. femoralis’ in lateralinde biraz aşağı iner, sonra mediale doğru uzanarak a. femoralis ve v. femoralis’ in arkasından geçerek uyluğun medial bölümüne gelir. Burada m. adductor longus’ un derininde aşağı iner ve uyluğun distal ¼’ ünde dallarına ayrılarak sonlanır. Bu dallar m. adductor magnus’ u delerek arka taraf uyluk kaslarını besler. Alt ekstremite ana damar anatomisinin ve varyasyonlarının tam olarak bilinmesi, özellikle kalçanın ortopedik ve vasküler rekonstrüktif cerrahilerinde önemlidir. Hem damar cerrahisinde ve hem de ortopedik ameliyatlarda ortaya çıkabilecek olası problemlerin çözülmesi açısından önemlidir.

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hüseyin Cahit Öztekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Arterıa Profunda Femorıs’ İn Klinik Anatomisi, Özet,
, Vol.1(Ek Sayı 1)
Geliş Tarihi : 13.10.2021, Kabul Tarihi : 15.10.2021 , Yayın Tarihi : 15.10.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;